Konferencia Hrady 2010-Výskum a obnova hradnej architektúry

23 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa Benignus
Offline
Konferencia Hrady 2010-Výskum a obnova hradnej architektúry

12.10.2010 MK CR SR, PÚ SR, AU SAV si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu
Výskum a obnova hradnej architektúry - Interdisciplinárna prezentácia stavu pamiatkovej ochrany, výskumu a obnovy od roku 2002,

ktorá sa uskutoční v dňoch 22. - 24. novembra 2010.
Miesto konania: Centrum vedecko – technických informácii Bratislava

Z programu konferencie:

Pondelok 22. november 2010

8.00 - 9.30 Prezentácia účastníkov
Centrum vedecko–technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
9.30 - 10.00 Úvodný príhovor
Daniel KRAJCER, minister kultúry a cestovného ruchu
Branislav REZNÍK, generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK CR SR
Katarína KOSOVÁ, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu v Bratislave
Matej RUTTKAY, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre

10.00 - 10.20 Martina OROSOVÁ
Výskum a obnova hradnej architektúry na Slovensku v medzivojnovom období
10.20 - 10.40 Filip JAŠŠO
Hrady na Slovensku – aktuálny stav z hľadiska pamiatkovej ochrany
10.40 - 11.00 Oto MAKÝŠ
Stavebné pasporty hradných zrúcanín
11.00 - 11.40 Vladimír KOHÚT
Zhodnotenie obnovy hradov za posledné dvadsaťročie z pohľadu použitých staticko–stabilizačných opatrení
11.40 - 12.00 D i s k u s i a

12.00 - 13.00 Obed

13.00 - 13.20 Jozef ZÁVACKÝ
Negatívne skúsenosti z aplikácie nevhodných materiálov a technológií pri obnove historických stavieb
13.20 - 13.40 Michal HRČKA
Používanie materiálov a technológií pri obnove hradov za posledných desať rokov
13.40 - 14.00 Milan POLIAK
Fenomén dažďovej vody na hradoch
14.00 - 14.20 Ján VLČKO – Vladimír GREIF
Významné geofaktory ohrozujúce hrady na Slovensku
14.20 - 14.40 Peter RUŽIČKA
Význam petrologického výskumu pri identifikácii a obnove stavebných kameňov zrúcanín malokarpatských hradov
14.40 - 15.00 D i s k u s i a

15.00 - 15.20 Peter BÁRTA – Martin BÓNA
Príspevok dendrochronológie ku genéze hradných veží na Slovensku
15.20 - 15.40 Henrieta ŽAŽOVÁ
K problematike stredovekých písomných prameňov o hradnej architektúre
15.40 - 16.00 Štefan ORIŠKO
Stredoveké kaplnky na slovenských hradoch – stav a možnosti výskumu
16.00 - 16.20 Peter BEDNÁR - Martin KRÚL – Dana MAJERČÍKOVÁ
Archeologický a historický výskum pevnostného systému Jablunkovského priesmyku
16.20 - 16.40 Peter HERCEG
Zachránia hrady dobrovoľníci? Manažment záchrany a „prevádzky“ torzálnej architektúry
16.40 - 17.00 D i s k u s i a

18.00 Panelová diskusia
Zasadacia miestnosť Pamiatkového úradu SR
(diskusia bude moderovaná, témou bude okrem iného prínos dobrovoľníkov ku záchrane hradných ruín a diskusia o ne/vhodných spôsoboch konzervácie ruín).
P r o g r a m p a n e l o v e j d i s k u s i e

- vystavené panely:
David MERTA – Marek PEŠKA – Miloš TEJKAL: Skenování torzální hradní architektury
Miroslav DEJMAL – David MERTA: Veselí nad Moravou, hrad na veliké řece
Filip JAŠŠO – Peter NAGY – Ivana KVETÁNOVÁ: Archeologický výskum na hrade Dobrá Voda (2008 - 2009)
Michal HRČKA: Konzervácia torzálnej architektúry
Ladislav ŽUPČÁN: Silueta Slaneckého hradu
Marin ŠÁROSSY – Jozef DOBROVIČ: Prvá pomoc pre Šarišský hrad, výsledky 2008 - 2010
OZ Združenie na záchranu Lietavského radu: Prezentácia záchrany hradu Lietava
OZ Rondel: Záchrana hradu Čabraď
OZ Hrad Tematín: Konzervácia a výskum na hrade Tematín v réžii dobrovoľníckej organizácie OZ Hrad Tematín
OZ Historicko–astronomická spoločnosť: Prezentácia výskumu a obnovy hradu Lednica
OZ Leustach: Prezentácia výskumu a obnovy hradov Hrušov, Gýmeš a Živánskej veže
OZ Združenie na záchranu Zborovského hradu: Rekonštrukcia juhovýchodnej vstupnej bránovej veže
OZ Katarínka: Príklady technologických riešení obnovy ruín
Pamiatkový úrad SR a OZ Čierny hrad: Výskum a obnova Čierneho hradu

Utorok 23. november 2010

9. 00 - 12. 00 Exkurzia
Bratislavský hrad

Sprevádza Ivan STANÍK

12.00 -13.00 Obed

13.00 - 13.20 Branislav LESÁK – Andrej VRTEĽ – Jozef KOVÁČ
Archeologický výskum národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad (2008 – 2010): Nádvorie a oranžéria
13.20 – 13.40 Branislav RESUTÍK
Archeologický výskum národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad (2008 – 2010): Severná terasa – baroková záhrada
13.40 - 14.00 Margaréta MUSILOVÁ
Archeologický výskum národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad (2008 – 2010): Severná terasa – Zimná jazdiareň
14.00 - 14.20 Elena SABADOŠOVÁ – Marián HAVLÍK
Korunná veža bratislavského hradu - stavebný vývoj, náznak typológie
14.20 - 14.40 Daniel PIVKO
Zdroje kamenného materiálu pre historické stavby na hradnom vrchu v Bratislave
14.40 -15.00 D i s k u s i a

15.00 - 15.20 István FELD
Die Probleme der Erforschung und Instandsetzung der Burgruinen in Ungarn
15.20 - 15.40 Dieter BARTZ
Burgruine Schlössel bei Klingenmünster: Drei Ausgrabungen und drei Restaurierungen seit 111 Jahren
15.40 - 16.00 Michael UNTERWURZACHER – Michael FRITZ – Sonja MITTERER – Florian BLEIBINHAUS
Die Rottenburg – Eine historische bedeutsame Festung in interdisziplinärer Sichtweise – ein Kooperationsprojekt Universität - Schule
16.00 - 16.20 Jiří VARHANÍK
K výskytu největších válcových věží hradů v českých zemích
16.20 - 16.40 František GABRIEL – Lucie KURSOVÁ
Problémy konzeravace hradní architektury v severních Čechách
16.40 - 17.00 D i s k u s i a

17.00 - 17.20 Tomáš DURDÍK – Václav GIRSA – Miroslav HANZL
Výzkum a konzervace zřícenin hradu Kamýk nad Vltavou
17.20 - 17.40 Miroslav PLAČEK
Památkové zabezpečení zříceniny hradu Zubštejna
17.40 - 18.00 Michal PANÁČEK
Obnova a stavebněhistorické průzkumy státního hradu Bezděz po roce 1989
18.00 - 18.20 Ivan PEŘINA
Průzkum hradu Hamrštejn a úvaha nad koncepcí jeho opravy
18.20 - 18.40 Antonín ZŮBEK – David MERTA
Rumberk, hrad v pustině
18.40 - 19.00 D i s k u s i a

19.30 Spoločenský večer pre prednášajúcich a pozvaných hostí
Zasadacia miestnosť Pamiatkového úradu SR

Streda 24. november 2010

9.30 - 10.00 Marek LAHO – Rudolf HOLZER – Martin BEDNÁRIK – Štefan HURTÍK
Starý Zámok v Banskej Štiavnici – použitý stavebný kameň, jeho vlastnosti a identifikácia historických
zdrojových kameňolomov
10.00 - 10.20 Viktor FERUS – Elena BUKOVČANOVÁ
Ranogotická veža v Rusovciach
10.20 - 10.40 Martin BÓNA – Peter HORANSKÝ – Miroslav MATEJKA
Výskum a prebiehajúca obnova kaplnky hradu Uhrovec
10.40 - 11.00 Peter BEDNÁR – Zuzana STANEKOVÁ – Michal ŠIMKOVIC
Archeologický a stavebno-historický výskum Budatínskeho zámku
11.00 - 11.20 Ján BELJAK – Michal ŠIMKOVIC
Archeologický a stavebno–historický výskum na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene
(2009 – 2010)Perspektíva pamiatkovej obnovy
11.20 - 12.00 D i s k u s i a

12.00 - 13. 00 Obed

13.00 - 13.20 Róbert DAŇO
Pamiatkový archeologický výskum jadra Topoľčianskeho hradu
13.20 - 13.40 Tomáš JANURA
Lietavský hrad v prvej polovici 17. storočia vo svetle zachovaných inventárov
13.40 - 14.00 Michal ŠIMKOVIC
Hrad Lietava – pamiatkový výskum a obnova
14.00 - 14.20 Tomáš JANURA – Michal ŠIMKOVIC
Stavebno-historický vývoj hradu Blatnica na základe komparácie výsledkov archívneho
a architektonického výskumu
14.20 - 14.40 Erika HRAŠKOVÁ – Miroslav SURA
Vígľaš - konsolidácia hradných ruín a statické zabezpečenie hradu so zastrešením
14.40 - 15.00 D i s k u s i a

15.00 - 15.20 Vladimír OLEJNÍK
Najnovšie archívne výskumy k stavebnému vývoju Spišského hradu
15.20 - 15.40 Magdaléna JANOVSKÁ
Spišský hrad – výsledky nových výskumov
15.40 - 16.00 Marián ULIČNÝ – Peter HARČÁR
Archeologický výskum bašty č. 9 na hrade Šariš
16.00 - 16.20 Peter GLOS
Konzervácia a zastrešenie renesančného paláca na hrade Ľubovňa
16.20 - 16.40 Michal ŠIMKOVIC – Erika HRAŠKOVÁ
Výskum a pamiatková obnova renesančného opevnenia hradu Fiľakovo
16.40 - 17.00 D i s k u s i a

17.00 - 17.20 Michal ČAJKA – Mária JAGNEŠÁKOVÁ
Najnovšie pamiatkové výskumy a obnovy na Oravskom hrade
17.20 - 17.40 Karol ĎURIAN – Ľubor SUCHÝ – Peter KRUŠINSKÝ
Historické krovové konštrukcie objektov Oravského hradu – výskum a poznatky
17.40 - 18.00 Renáta KORENKOVÁ – Peter KRUŠINSKÝ – Zuzana GRÚŇOVÁ
Aktuálny technický stav provizórneho zastrešenia Oravského hradu z roku 1800
18.00 - 18.20 Mária SMOLÁKOVÁ
Neznáme kazetové stropy na Oravskom hrade (1662)
18.20 - 18.40 D i s k u s i a

18.40 - 19.00 Záver konferencie

Organizačný výbor konferencie tvoria: Ing. arch. Pavol Ižvolt (MK SR), PhDr. Peter Bednár, CSc. (AÚ SAV Nitra), Ing. arch. Martin Bóna, Mgr. Peter Herceg (O.Z. Zachráňme hrady), Mgr. Slavomír Katkin (PÚ SR), Ing. arch. Lýdia Kubeková (PÚ SR), Mgr. Renata Glaser-Opitzová (PÚ SR), Mgr. Noémi Laczková (PÚ SR).

Tešíme sa Vašu účasť!

Kontakt:
Mgr. Renata Glaser-Opitzová
E-mail: renata.glaser.opitzova@pamiatky.gov.sk
Tel.: +421 2 20 464 338

Mgr. Noémi Laczková
E-mail: noemi.laczkova@pamiatky.gov.sk
Tel.: +421 2 20 464 320

Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Tel.: +421 2 20 464 111
Fax: +421 2 54 775 844
www.pamiatky.sk

Obrázok používateľa Benignus
Offline

Pár informácií pre potenciálnych záujemcov o konferenciu Hrady:

- ktokoľvek kto príde je vítaný, neplatí sa žiaden účastnícky poplatok, len sa treba pri príchode zaregistrovať do prezenčky.
V prípade nemožnosti účasti počas všetkých troch dní sa dá zúčastniť aj jeden deň.
- to isté platí aj o pondelkovej večernej panelovej diskusii (ktorá však bude na inom mieste ako samotná konferencia - pár krokov opodiaľ - priamo na Pamiatkovom úrade SR.

"V cene zájazdu" - teda zadarmo - asi bude aj nejaké občerstvenie: minerálka či káva, stravovanie je však individuálne (v okolí je niekoľko možností).

Obrázok používateľa bodka
Offline

Ahojte, chcem len reagovať na komentáre k pripravovanej konferencii k hradom, ktorá je mimochodom v našich zemepisných šírkach dosť nevídaná vec, napr. len počtom prednášajúcich alebo napr. avizovanou účasťou občianských združení a čo je fakt úžasné je účastnícky poplatok 0,-€ !!!
čas vyhradený na jednu prednášku, je podľa môjho názoru rozumne stanovený na max. 20 minút a je úlohou prednášajúceho, aby zaujal a v stavnovenom čase povedal publiku to, čo chce povedať. po každom bloku prednášok je priestor na diskusiu, takže otázky si ľudia z publika môžu pripraviť počas prednášok, čo je štandardná vec počas všetkých konferencíí, ktorých som sa zúčastnila. každá konferencia, medzinárodnú nevynímajúc, má svoje pradidlá a kultivovaný prejav prednášajúcich, poslucháčov a reagujúcich ľudí z publika je samozrejmosťou. podľa programu uvedenej konferencie je zrejmé, že organizátorom ide predovšetkým o prezentáciu výsledkov výskumov z rôznych druhov odborov, ktoré by mohli nejakým spôsobom pomôcť pri plánovaných obnovách hradov a taktiež o prezentáciu realizovaných obnov, ale nie o ich vyčerpávajúce zhodnotenie. To sa podľa môjho názoru v danej situácii, aká na Slovensku je, ani nedá... obnovy hradov, vieme prečo, postupujú pomaly, bojuje sa s peniazmi..... problémov je strašne veľa, ale rovnako aj ciest "ako na to" a určite bude inšpirujúce vypočuť si všetky prednášky .... v konečnom dôsledku je na organizároroch aké závery z konferencie naformulujú, či to to bude kompetntnými pretavené do praxe a či sa podarí na budúci rok vydať zborník z prednášok... nuž, ale múdrejší budeme po jej skončení

p.s. benignus uviedol pri programe aj kontakty na konkrétnych ľudí, ktorí to organizujú. nikomu nič nebráni sa opýtať ohľadom čohokoľvek k tej konferencii priamo zdroja....

Obrázok používateľa Rado z MT
Offline

Zaujímavé podujatie, kopec skvelých prednášajúcich a ešte viacej zaujímavých tém! Chcem sa ťa Benignus opýtať, keďže som si povšimol, že budeš jedným s prednášajúcich, že či je akcia voľne prístupná, alebo sa treba vopred nahlásiť a zajednať. Ak si vybavým voľno v práci, aspoň na dva dni by som sa rád šiel pozrieť. A myslím že aj Yvet z Blatnice by som ukecal - keďže aj o nej bude besedované :lol: . A samozrejme Lietava :!: :wink:

__________________

Blatnický hrad - malá perlička Veľkej Fatry v srdci Turca

 

 

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Rado a ved co si ty nezavolas organizatorovi a sa pripadne hned mozes nahlasit :P
predpokladam totiz, ze prednasajuci nedostavaju organizacne pokyny... o konferencii sa na obnova.sk uz pisalo... a veru bolo nutne svoju ucast nahlasit do 30.6.2010

sa modli, ze to bolo iba pre prednasajucich ;)

link na clanok s odkazom na prihlasku...
http://www.obnova.sk/clanok-3278.html

__________________

Kto celým srdcom miluje svoj národ (seba), nemá ani zrnko nenávisti k iným národom (ľuďom).

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

diskusia ku konferencii...

http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=57472&sid=...

Obrázok používateľa Benignus
Offline

Rado a ved co si ty nezavolas organizatorovi a sa pripadne hned mozes nahlasit :P
predpokladam totiz, ze prednasajuci nedostavaju organizacne pokyny... o konferencii sa na obnova.sk uz pisalo... a veru bolo nutne svoju ucast nahlasit do 30.6.2010

sa modli, ze to bolo iba pre prednasajucich ;)

Rado, Uskalienka,
ten termín bol pre prihlásenie príspevkov - teda pre prednášajúcich.
Je dobre sa prihlásiť dopredu - v prípade dobrovoľníkov zo združení je dobre napísať Renate Gaser-Opitzovej aj to, za ktoré združenie sa zúčastňuješ, za každé združenie, ktoré sa prihlásilo do panelovej diskusie, sa automaticky zadarmo môžu zúčastniť dvaja zástupcovia, aj s možnosťou ubytovania v Bratislave.

Združenia sme ku účasti vyzývali s Renatou na výročnom jarnom stretnutí všetkých členov Zachráňme hrady v marci na Sklabini.

Bližšie informácie ku konferencii, účasti, aj možnostiach diskusií budeme distribuovať aj priamo mailom zástupcom všetkých združení čoskoro.

Obrázok používateľa Benignus
Offline

Predovšetkým pre dobrovoľníkov a všetkých priaznivcov praktickej záchrany hradných ruín odporúčam z programu predovšetkým:

=====
PONDELOK VEČER:
*** 18.00 Panelová diskusia

Zasadacia miestnosť Pamiatkového úradu SR
(diskusia bude moderovaná, témou bude okrem iného prínos dobrovoľníkov ku záchrane hradných ruín a diskusia o ne/vhodných spôsoboch konzervácie ruín).
Tému diskusie by sa snáď dalo nadpísať takto: (Ako) zachránime slovenské hrady?
- osobne sa teším i na panely a názornú prezentáciu na nich, čo všetko sú dobrovoľníci schopní robiť a zachrániť

=====
V pondelok ešte určite odporúčam:

* PONDELOK doobeda - úvodné príhovory
(aj minister nečakane chce byť pri tom) by mohli byť zaujímavé aspoň v ohľade, či sa ruiny ako aj ich záchrana (aj dobrovoľníkmi) stávajú témou dňa a ministrovou prioritou...
* 11.00 - 11.40 Vladimír KOHÚT: Zhodnotenie obnovy hradov za posledné dvadsaťročie z pohľadu použitých staticko–stabilizačných opatrení
* 13.00 - 13.20 Jozef ZÁVACKÝ: Negatívne skúsenosti z aplikácie nevhodných materiálov a technológií pri obnove historických stavieb
* 13.20 - 13.40 Michal HRČKA: Používanie materiálov a technológií pri obnove hradov za posledných desať rokov
...dúfam že tieto príspevky hneď v pondelok nastavia latku vysoko, ako aj otvorenosť a objektívne si naliatie čistého vína ako na tom sme a čo sa ako robilo a (ne)osvedčilo

Potom si trošku prihrejem polievočku - a určite odporúčam aj:
* 16.20 - 16.40 Peter HERCEG: Zachránia hrady dobrovoľníci? Manažment záchrany a „prevádzky“ torzálnej architektúry
čo bude akoby také navodenie témy pre večernú panelovkú diskusiu.

=====
UTORKOVÉ tipy:

* 9. 00 - 12. 00 Exkurzia Bratislavský hrad: Sprevádza Ivan STANÍK
a následný blok (13:00-15:00) o najnovších výskumoch na hrade (samotné zhodnotenie metodiky a realizácie obnovy bude asi skôr v diskusii a na základe reálne videného doobeda "in situ").
* večerný "zahraničný blok": Rakúsko a následne Čechy - očakávam že minimálne 3-4 príspevky vyskočia ako mimoriadne zaujímavé či inšpirujúce aj pre nás na Slovensku

=====
STREDAJŠIE tipy:

* 10.20 - 10.40 Martin BÓNA – Peter HORANSKÝ – Miroslav MATEJKA: Výskum a prebiehajúca obnova kaplnky hradu Uhrovec
* 11.00 - 11.20 Ján BELJAK – Michal ŠIMKOVIC: Archeologický a stavebno–historický výskum na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene (2009 – 2010)Perspektíva pamiatkovej obnovy

* 13.00 - 13.20 Róbert DAŇO: Pamiatkový archeologický výskum jadra Topoľčianskeho hradu (tu však pôjde o výskum, nie realizáciu obnovy - predpokladám však že v diskusii prídu otázky aj týmto smerom)
* 13.40 - 14.00 Michal ŠIMKOVIC: Hrad Lietava – pamiatkový výskum a obnova
* 14.20 - 14.40 Erika HRAŠKOVÁ – Miroslav SURA: Vígľaš - konsolidácia hradných ruín a statické zabezpečenie hradu so zastrešením
*** 14.40 - 15.00 D i s k u s i a ...očakávam zaujímavú diskusiu predovšetkým v konfrontácii dvoch susediacich príspevkov úplne inej filozofie obnovy: Lietava (dobrovoľníci) vs. Vígľaš (mohutná komerčná investícia). Aj keď časť témy asi bude už preberaná v pondelok večer v rámci panelovej diskusie.

* 16.00 - 16.20 Peter GLOS: Konzervácia a zastrešenie renesančného paláca na hrade Ľubovňa
* 16.20 - 16.40 Michal ŠIMKOVIC – Erika HRAŠKOVÁ: Výskum a pamiatková obnova renesančného opevnenia hradu Fiľakovo
* 17.20 - 18.00 Oravský hrad - historické krovy a provizórne zastrešenie

Obrázok používateľa jozo
Offline

Už som zažil strašne veľa konferencií a hoci ani jedna nebola o témach, ktoré sú tuná na obnove.sk domovské, ale pri tom zažitom - zjem kefu, keď sa tak extrémne nabitý program - a jeho časová výseč - dodrží/naplní ... Ibaže by sa pár obetných (nie obedných) bodov škrtlo, v lepšom zmrštilo na groteskovú rýchlosť. Čo potom zostane z obsahovej kvality môžu posúdiť tí, čo sa tam dostanú a ten maratón pri plnom vedomí (a pozornosti) zvládnu ... Teším sa na referencie šťastných účastníkov ... :-)

Obrázok používateľa jozo
Offline

Správcovia upracte, ak som nezvolil vhodné miesto, ale ...

... ale tento pán asi na konferencii nemal svoj blok, že :-D, v každom prípade mi dnes nalial TO NAJČISTEJŠIE VÍNO ... a aj keď sa snažím, nenašiel som na jeho vyjadreniach niečo, s čím by som nesúhlasil a vôbec, ale vôbec ma to neteší ... :-( :-( :-(

http://plus7dni.pluska.sk/plus7dni/rozhovor/2010/09/

Obrázok používateľa jozo
Offline

Aby môj predošlý príspevok nevyznel moc "zhadzujúco", len by som doplnil ...
Za posledné obdobie sa na tých naších "kopcoch" udiali a dejú rozporuplné akty. Bolo by zvlášť zaujímavé, ak by sa na open-fóre dostatočne "poprekacávali" pred hlavami pomazanými, keď zatiaľ viditeľne (zdanlivo) sa "rozkecávajú" len sem-tam na nete ... Ten do prasknutia nabitý harmonogram ma ale zvádza k tušeniu, že na "ostré hrany" nebude čas a vôľa (kiež by som sa extra mýlil). 20-minútový vykolíkovaný "životný priestor" bez ohľadu na tému mi pripadá akosi "normalizačne" ...
Ináč ale, už len tie mená a témy - a slintám ... Aspoň dáky zborník z prednášok, ako (hoci slabá) náplasť do zimných večerov, by mi sadol, ako to oné na šerbeľ ...

Obrázok používateľa zerynthya
Offline

Doprdele Jožo! Ty máš pravdu - bereš mi myšlienky z huby azaňát...

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Ten do prasknutia nabitý harmonogram ma ale zvádza k tušeniu, že na "ostré hrany" nebude čas a vôľa (kiež by som sa extra mýlil). 20-minútový vykolíkovaný "životný priestor" bez ohľadu na tému mi pripadá akosi "normalizačne" ...

ano jozo, tvoje tusenie sa na 95% naplni... hneva to veeeelmo i mna... a tak som sondovala a davala navrhy na kompetentne miesta... dostala som odpoved, ze konferencia ma byt distunguovana... no vraj bude mat pokracovanie niekedy v marci 2011, vtedy sa ma uskutocnit pracovne stretnutie, na prejednavanie bolavej problematiky a verme, ze padnu i konstruktivne navrhy s naslednym uplatnovanim v praxi...

nakolko ma informacia o pracovnom stretku ukludnila, ci schladila :) ver mi, ze budem ostro sledovat co a ako... a vcas informovat...
taaak dovtedy mame za ulohu nepodliehat skepse a co nas trapi, no i tesi... komentovat, pripomienkovat a tak daaale :)

Obrázok používateľa jozo
Offline

Panebože za čo ..... "súdruhovia" ministerskí/úradnickí/akademickí ...

(olízal som si pravý ukazovák jedovatou slinou a pokračujem...)

.... treba vyčerpať plánovaný rozpočet? ... stačí len odfajknúť naplánovanú úlohu? ... hoc ako impotentne prevedenú? ... poniektorí páni prezentátori/marketingoví imidžisti majú alergiu na "nevhodné" dopyty? ... na každú 5-výstupovú 105 minútovú sériu necháme v harmonograme 20 minútovu cik-pauzu a nazveme to nonšalantne "diskusiou"? ... je to len "trošku" trapné? ... úradnícke cicušky v kostýmčekoch to budú so stopkami prerušovať aby sa "dodržal harmonogram"? ... alibisticky o pol roka bude ozajstné "diskusné fórum"? ...možno? ... to aby "alergikom" nekazilo fazónku pred "kamerami", či "potentátmi"?
... hehe toto mi pripomína akciu:
POZÝVAME VÁS NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ZATĹKANÍ KLINCOV DO DUBA, KTORÉ SA USKUTOČNÍ PRESNE O TÝŽDEŇ. DOBRE SA DOVTEDY PRIPRAVTE, PRECVIČTE ŠVIH A PRESNOSŤ A NASTAVTE KLADIVÁ .... PS: KLINCE BUDÚ DODANÉ (MOŽNO) O 5 MESIACOV. :-D

(...fuj idem si umyť ten ukazovák. Jozefusi žiješ v Slovenskej republike a píše sa rok 2010, tak sa ukľudni, zober si papier a ceruzu, niekde zalez a kresli si a ako ti bude dobre... :-) ... a že bude!)

Obrázok používateľa peterg
Offline

Ahojte,

tak vam mozem povedat, ze skoda pre vsetkych, ktori sa nemohli zucastnit a chceli. Ked uz som sa tento rok tak zapojil, ze reku, som lokalny, tak sa zucasntim, a poviem vam - stalo to za to. Len som ostril a strihal usami, co to slo... :-D.. Nazorne texty/obrazky, nove pristupy (napr. laserove scanovanie skalnych bral a komplet analyza posuvov).. ci aj take odveke vyuzitie dazdovej vody. Moc dobre. Minister Dano Krajcer na uvod bol vitany a vierohodny, budem dufat, ze sa mu podari ako celu tuto oblast ci historie, ci sucasneho vyznamu povzniest do povedomia naroda, tak aj z pohladu financovania uz urobit progres aky tu podla "ostatnych" slov nebol, a je pred 12ou na case. Na otvorenej scene vyzdvihol vsetku obetu a doterajsie zasluhy dobrovolnikov priamo v terene, zozal potlesk.. a mohlo sa zacat.

Inak to je fakt konfera z rychlika, tych 15min na tak zaujimave a "debatne" temy, je malo, a ano - dosiahnuty cas bol razatne oznamovany zvoncekom..Uz to niekedy nebolo ani smiesne.. Mr. Bona ukazal, ako miluje svoj job, ked uz aspon treti krat povedal slovo "jadierko" (zdrob. hrad. jadra)..a tak. Ale erudovane persony prednasali, takze aj pre mna skoda, ze som mohol len dnes, uz som nemal cas ani na panelovu debatu o 18ej, kde to mohlo byt vobec najzaujimavejsie. Tak snad k spokojnosti vsetkym ostatnym, uvidime ci sem ktosi cosi pripise. Caute.

Obrázok používateľa chobot
Offline

Zaujímavé podujatie, kopec skvelých prednášajúcich a ešte viacej zaujímavých tém! Chcem sa ťa Benignus opýtať, keďže som si povšimol, že budeš jedným s prednášajúcich, že či je akcia voľne prístupná, alebo sa treba vopred nahlásiť a zajednať. Ak si vybavým voľno v práci, aspoň na dva dni by som sa rád šiel pozrieť. A myslím že aj Yvet z Blatnice by som ukecal - keďže aj o nej bude besedované :lol: . A samozrejme Lietava :!: :wink:

Za Lietavu sme nahlásení 4 ľudia : Ja ,brapi, aldo a ola. Neviem ako to bude s ubytovaním lebo preplácajú náklady len na dvoch. Tož necháme sa prekvapiť. Ty Rado ak by si chcel ísť tak myslím že Yvet určite ukecáš.

Obrázok používateľa VKotruszova
Offline

Ahojte,
tak vam mozem povedat, ze skoda pre vsetkych, ktori sa nemohli zucastnit a chceli.
zial, patrim medzi nich a vdaka za "dodanu rychlovku" ... :-(

Obrázok používateľa VKotruszova
Offline

Minister kultúry na konferencii : Výskum a obnova hradnej architektúry

určite sa s mnohými z vás zhodnem na tom, že hrady patria medzi naše najvýznamnejšie pamiatky, sú akýmisi symbolmi Slovenska, často krát umiestnené v prekrásnom prostredí , sú dominantami slovenskej krajiny. Ale okrem hodnoty estetickej, majú pre nás aj hodnotu historickú, pretože boli svedkami mnohých historických udalostí a zasahovali do našich dejín. Slovensko je veľmocou v počte zrúcanín hradov a zámkov, ich obnova však zaostáva.
Podľa dostupných údajov z odbornej literatúry na Slovensku existuje okolo 300 hradov, vo všetkých stupňoch zachovania, od známych a verejnosti prezentovaných (napr. Bratislavský hrad, Spišský hrad a pod.) až po hrádky, ktoré môžu byť identifikované výlučne na základe terénnych nerovností, spôsobených človekom. Z tohto počtu je približne 109 hradov chránených ako národné kultúrne pamiatky (z nich však 9 z dôvodu stavu zachovania len ako archeologické pamiatky). 26 hradov možno opísať ako funkčných, 74 hradov je zachovaných v stave zrúcaniny.
Obnova kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky je prioritou rezortu kultúry, ktorej súčasťou je aj výskum, obnova a ochrana slovenských hradov. Do rozpracovania PVV sa dostala v tejto súvislosti priamo úloha - podporovať prevod vlastníctva hradných ruín zo štátu na obce a s ním súvisiace opatrenia. Našim zámerom je vytipovať najmä konkrétne najdôležitejšie objekty, ktoré sa stanú objektmi záujmu turistov. Jedným z takýchto projektov, o ktorom sme už informovali verejnosť, je aj sprístupnenie archeologického náleziska Košický hrad v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 Košice. V súčasnosti sa spracúva projektová dokumentácia na projekt obnovy archeologického náleziska. Bude to prvý viditeľný krok k našim zámerom.

Ministerstvo kultúry chce svoju pozornosť upriamiť samozrejme aj na ďalšie stredoveké hradné pamiatky. V prvej etape je dôležité identifikovať vlastnícke pomery. Hlavným problémom sú neprehľadné, resp. neusporiadané vlastnícke vzťahy k hradom, ktoré znemožňujú občianskym združeniam na hradoch efektívne pôsobiť a zároveň znemožňujú obciam čerpať na obnovu hradov finančné zdroje z európskych fondov.
V tejto súvislosti ministerstvo bude iniciovať rokovania s príslušnými rezortmi s cieľom dosiahnuť novelizáciu zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov, v ktorej budeme požadovať, aby sa tento zákon paušálne vzťahoval aj na prevod torzálnej architektúry vo vlastníctve štátu, najmä Lesov SR, š.p. Zámerom je dosiahnuť novelizáciu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, v ktorej budeme požadovať upravenie možnosti prevodu vlastníctva torzálnej architektúry ako prebytočného majetku štátu na obec.

Ministerstvo finančne podporuje geodetické zamerania hradov, spolu s ich predhradiami, ktoré sú predpokladom prevodu vlastníctva zo strany štátu a tiež aktualizuje kritériá výberu právnickej osoby, na ktorú bude prevedené vlastníctvo alebo správa hradu. Za najvhodnejší model pri obnovách hradov ministerstvo považuje spoluprácu obce občianskeho združenia, ktorá sa opakovane preukázala z odborného hľadiska i z hľadiska výšky finančných prostriedkov, poskytnutých z rôznych fondov ako optimálna.
Zámerom nášho rezortu v rámci OPISu je zamerať a zdigitalizovať torzálnu hradnú architektúru všetkých hradov v SR. Ministerstvo iniciovalo zaradenie najdôležitejších hradných ruín do programu digitalizácie v rámci OPIS II. Cieľom je digitálne zaznamenať a následne spracovať v 3D torzálne architektúry, ktoré postupom času pôsobením poveternostných vplyvov degradujú. Pamiatkový úrad SR, spolu s externými odborníkmi spracoval zoznam hradov, ktoré by mali byť digitalizované (viac ako 80 hradov).
Dámy a páni,
veľmi ma teší, že pamiatkový úrad v spolupráci s MK SR a Archeologickým ústavom SAV nadviazal na úspešnú minuloročnú konferenciu venovanú ranostredovekej sakrálnej architektúre a mapuje tak ďalšiu významnú časť našej architektúry, predovšetkým významné výskumy a obnovy hradov, ktoré sa v posledných rokoch uskutočnili. Týmto spôsobom sa celá odborná verejnosť u nás a čiastočne aj v zahraničí – pretože konferencia má aj tento medzinárodný rozmer, má možnosť oboznámiť s najnovšími výsledkami pamiatkových výskumov, ktoré spresňujú a obohacujú naše doterajšie poznanie.
Obnove hradov nebola v posledných rokov venovaná dostatočná pozornosť, či už z dôvodu nezáujmu, problémov majetkovoprávneho vyrovnania, alebo nedostatku potrebných finančných prostriedkov. Táto situácia sa postupne mení a ministerstvo kultúry bude hľadať aj iné zdroje, predovšetkým v spolupráci s cestovným ruchom a inými rezortmi, ako túto podporu navýšiť. Štrukturálne fondy, ktoré disponujú oveľa väčším objemom finančných prostriedkov, než na aký sme pri obnove hradov boli zvyknutí, so sebou prinášajú aj isté riziko – ako v krátkom čase hrad obnoviť pri dodržaní náročných odborných kritérií. Ale to už je výzva pre vás, odborníkov, aby ste boli aj na tieto situácie dobre pripravení.
V tejto súvislosti mi dovoľte z tohto miesta sa poďakovať všetkým tým občianskym združeniam , ktoré vykonali a vykonávajú na hradoch tisícky hodín dobrovoľníckej práce a výraznou mierou sa tak zaslúžili o ich záchranu. Mnohé z týchto občianskych združení vďaka trpezlivej neúnavnej práci pod vedením odborných lektorov dosiahli profesionálnu úroveň a môžu ísť v tejto oblasti vzorom. Dôvod týchto úspechov bude zrejme aj v citovom vzťahu k týmto pamiatkam, v prirodzenej fascinácii človeka históriou, ale aj v schopnosti organizovať sa, vymieňať si navzájom skúsenosti, čítať a publikovať odbornú literatúru. A práve tu je aj miesto tejto konferencie, ktorá môže slúžiť ako akási platforma pre výmenu odborných informácií a aj vypovedanie celkového obrazu – kam záchrana hradov na Slovensku smeruje a s akými ťažkosťami zápasí.
Dovoľte mi, ešte raz sa na záver poďakovať organizátorom tejto konferencie – Pamiatkovému úradu SR, Archeologickému ústavu SAV a všetkým tým, ktorý majú o túto významnú časť nášho kultúrneho dedičstva záujem. Prajem Vám úspešnú konferenciu!

Obrázok používateľa RudoM
Offline

Dúfam, že sa ľady pohli.......................................................

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Ľady ani nespomínaj, aby to nezamrzlo. Keď už, tak lazy sa pohli.
Počkáme, uvidíme.

Obrázok používateľa Eo Ipso
Offline

:arrow: Daniel K. bude rád, ak pohne STV :wink:

Obrázok používateľa peterg
Offline

Podla mojej skromnej a lahko zaintesovanej mienky ma myslim na to vacsie predpoklady, ako odniekal za R.F. zadkom pribehnuvsi Marek M., ktory Daniela K. aktualne vyzyva na odstupenie. Socialistia *....y. Stacilo, ale predpokladam jeho skory navrat.. :(

Obrázok používateľa Rado z MT
Offline

dnes sme mali v robote poradu a....šéfka jednoznačne rozhodla, že do konca kalendárneho roka ma už neuvoľní ani na jeden deň. Inak...ako som aj tu čítal a premýšľal nad tým - je fakt, že 20min. na prezentáciu je dosť oklieštené. Takže aj keď by som sa rád zúčastnil, asi to nebude pre mňa nebude stáť za to. To sa pokúsim zorganizovať dačo na nejakom hrade a pozvať tam Michala Hrčku, alebo Šimkovica a pobesedujeme pri nejakom dobrom víne :lol: :lol: :lol:

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.