Fotogrametria (fotogrametricke zameriavanie)

14 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa harp
Offline
Fotogrametria (fotogrametricke zameriavanie)

Zaujimalo by ma ci mate niekto skusenosti s fotogrametriou. Aky objektiv pouzit? Ako si oznacit body na objekte-napr., stena? Ako fotgrafie uporavovat? (vyrovnavat linie)? Aky software pouzit? Tipy na fotogrametricke zameriavanie.

Jeden vyborny clanok na www.obnova.sk
http://www.obnova.sk/clanok-2409.html

__________________

Pracujem aj pre www.obnova.eu // www.cervotoc.sk // www.lanovefarby.sk

Obrázok používateľa KateBell
Offline

Ja osobne odporúčam na bližšie sa oboznámenie nasledovný článok:

Pamiatky a múzeá č.4/2008: Pukanská, Fraštia, Gembický - Nové technológie
dokumentácie pamiatok

Obrázok používateľa Anonymný
Anonymný

Na STU BA učil (možno ešte tu a tam učí) špecialista (aj) na fotogrametriu - doc. (prof.?) Viktor Gregor. Publikoval a prednášal aj mimo univerzity a Slovenska - asi sa bude dať vygooglovať.

Obrázok používateľa mazoslav
Offline

neni gravimetria chemická analytická metóda?

Obrázok používateľa KateBell
Offline

pridávam 3D model črepu z Keltsko-dáckeho hradiska na Zemplíne. Vyhotovila ho študentka v rámci diplomovej práce spolu s inými nálezmi:Spracované to bolo fotogrametricky vo Photomodeleri.

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Áno aj, ale tam gravimetriu ja chápem iba v tom, že sa Ti pri chemickom pokuse niečo vyzráža a klesne pôsobením gravitácie na dno.(netvrdím, iba sa domnievam). Tu išlo o spojenie geodézie a aplikovanej gravimetrie (gravimetria - veda zaoberajúca sa meraním a vyhodnocovaním tiažového zrýchlenia).Viem, čo hovorím, obe som robil, teraz robím už iba jedno.

Obrázok používateľa skuuty
Offline

pán Doc. Roman Pašteka z prirodovedeckej fakulty UK učí geofyziku a robi aj s fotogrametriou tu je kontakt nanho: pasteka@fns.uniba.sk
je velmi mily a ochotny, pamiatky ma rad.
urcite Ti poradi

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Prepáč Śkuty, ale trochu si sa pomýlil, doc. Paštéka je geofyzik, nie geodet a robí o.i. gravimetriu.

Obrázok používateľa mazoslav
Offline

Áno aj, ale tam gravimetriu ja chápem iba v tom, že sa Ti pri chemickom pokuse niečo vyzráža a klesne pôsobením gravitácie na dno.(netvrdím, iba sa domnievam). Tu išlo o spojenie geodézie a aplikovanej gravimetrie (gravimetria - veda zaoberajúca sa meraním a vyhodnocovaním tiažového zrýchlenia).Viem, čo hovorím, obe som robil, teraz robím už iba jedno.

dakujem za vysvetlenie, nevedel som si to dat do suvislosti

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Prepáč, Škuty, mal si pravdu, pán Paštéka je síce geofyzik,ale v rámci svojich gravimetrických meraní. napr. vytipovaní možných pivničných a iných dutých priestorov pod povrchom využíva geodetov, okrem iného na vypracovaní modelu hmoty obklopujúcej meraný
priestor na odrušenie vplyvu hmoty na skúmaný objekt (nie je to úplne presná formulácia, je to trošku zložitejšie, k tomu by sa mohol vyjadriť fundovanejší odborník) využíva službu geodetov, ktorí pracujú okrem iného aj s fotogrametriou.
Ten predchádzajúci článok je dobrý, ale možno by bolo dobré keby sa mohli vyjadriť ku konkrétnym otázkam k fotogrametrii ing. Marek Fraštia Phd, ktorý je spomínaný aj v predchádzajúcom článku o fotogrametrii, poznám ho, videl som jeho prácu, môžem vrelo doporučiť, sám sa už dvadsať rokov zaoberám zameriavaním pamiatok a tiež sa vo svojej budúcej práci fotogrametrii nevyhnem, nemenej zaujímavý by mohol byť aj príspevok doc. Paštéku, o vzťahu pamiatky a geofyzika, resp.gravimetria.

Obrázok používateľa harp
Offline

Referat z internetu:

Letecká fotogrametria

Vývoj leteckej fotogrametrie bol ovplyvnený predovšetkým vynálezom lietadla, rozvojom letectva, fotografických a vyhodnocovacích prístrojov. Prvé snímky boli vyhotovené ešte pred vynájdením lietadla z upútaného balóna. Meračské snímky sú vyhotovené tak, aby spĺňali podmienky umelého stereoskopického videnia.

Fotogrametria spočíva na 3 základoch. Sú to optické, fotografické a geometricko-matematické základy. Pre leteckú fotogrametriu je najpotrebnejší geometricko-matematický základ.
Ide o stredové premietanie, lebo snímka je vyhotovené centrálnou projekciou a o transformáciu snímkových súradníc na geodetické súradnice. Stredom premietania je stred objektívu . Spojnice rámových značiek na snímke tvoria snímkový súradnicový systém. Zo snímkových súradníc určíme transformáciou geodetické súradnice vyhodnocovaných bodov.

Letecká fotogrametria má široké uplatenie. Využíva hlavne v geodézii a kartografii pri zobrazovaní máp v mierke od 1 : 100 000 až 1 : 1000, vyhotovenie číselných a grafických podkladov pre projektovanie líniových a plošných stavieb. Nachádza uplatnenie aj v iných odvetviach ako astronómia, meteorológia, lesníctvo, poľnohospodárstvo, geológia atď. Má výrazné využitie pri vojenskom prieskume územia a prieskume územia vykonaného v záujme ochrany životného prostredia. Vsúčastnom období majú výrazné uplatnenie ortofotomapy, ktoré sú vyhotovované digitálnou technológiou.

Vyhotovenie leteckých meračských snímok sa vykonáva najčastejšie z lietadla. Pre mapovacie účely sa používajú meračské snímky, ktorých os záberu je odklonená od zvislice do 4 grádov. Takéto snímky z rovinného územia majú snímkovú mierku v celom rozsahu snímky takmer rovnakú. Malé rozdiely v mierke zapríčiňuje perspektívne skreslenie, spôsobené nezvislosťou osi záberu a rozdiel výšok terénu a zrovnávacej roviny. Snímka rovinného a horizontálne položeného terénu vyhotovená so zvislou osou záberu je veľmi podobná mape; rozdiel medzi nimi je len v nezaokrúhlenej mierke snímky a v množstve zobrazených detailov. Letecká snímka, či už analógová alebo digitálna, na rozdiel od mapy zobrazuje všetky podrobnosti zemského povrchu v najjemnejších odtieňoch medzi bielou a čiernou farbou, obmedzená je fotografickou rozlišovacou schopnosťou, ktorá je asi 0,003 až 0,012 mm, resp. digitálnou rozlišovacou schopnosťou, ktorá je 0,006 až 0,015 mm. Mapa zobrazuje len vybrané prvky s presnosťou grafického zobrazenia okolo 0,15 mm.

Pri digitálnej fotogrametrii sa nevyhodnocujú originálne snímky, ale naskenované obrazy v počítači. Vývoj digitálnej fotogrametrie prebieha súčastne s vývojom DPZ - diaľkového prieskumu Zeme. Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme sa navzájom prelínajú, fotogrametria sa zaoberá určovaním polohy, rozmerov a tvaru objektov na zemskom povrchu /plocha lesa/, DPZ skúma predovšetkým kvalitu sledovaného objektu /poškodenie lesa/.

Obrázok používateľa harp
Offline

Dalsie udaje z interentu:

Pozemna fotogrametria:
http://www.sgs.edu.sk/HTML/pozemfoto.htm

http://www.sgs.edu.sk/HTML/fotoska.htm

Informacie o predmete Fotogrametria: Stredná geodetická škola - Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava

Fotogrametria patrí medzi moderné metódy mapovania. Predmet umožňuje žiakom oboznámiť sa so vznikom, vývojom, rozdelením, úlohami a vzťahmi, ktoré platia v pozemnej a leteckej fotogrametrii a v novom vednom odbore - diaľkovom prieskume Zeme /DPZ/.
Vo výučbe sú využívané už získané vedomosti z iných predmetov - matematika, deskriptívna geometria, fyzika a optika a z odborných predmetov geodézia, mapovanie, automatizácia zobrazovacích prác, geografické informačné systémy.
V treťom ročníku žiaci získajú teoretické vedomosti ako vzniká obraz pomocou objektívu, aký fotografický materiál sa používa v pozemnej a leteckej fotogrametrii, ako sa vyhotoví pozemná a letecká fotogrametrická snímka. Ďalej sa oboznámia s prístrojmi používanými vo fotogrametrii a so základnými vyhodnocovacími metódami pre pozemnú a leteckú fotogrametriu.
Získané teoretické vedomosti si žiaci overujú na praktických cvičeniach vo fotogrametrickom laboratóriu, kde sa prakticky zoznámia so základnými funkciami jednotlivých prístrojov, ktoré sa používajú na vyhotovenie a vyhodnotenie pozemných a leteckých snímok. Zároveň sú žiaci oboznámení so základnou údržbou fotogrametrického inštrumentária. Na cvičeniach sa žiaci delia na skupiny.
V štvrtom ročníku sa žiaci oboznámia s integrovanou metódou mapovania, analytickou fotogfametriou a snímkovými trianguláciami. Ďalej sa zoznámia so základmi Diaľkového prieskumu Zeme, s používaným materiálom, prístrojovým vybavením a komerčným systémom DPZ. Súčasťou vyučovania sú otázky zaoberajúce sa starostlivosťou o životné prostredie napr.zisťovanie znečistenia životného prostredia zo záznamov DPZ alebo z farebných syntéz.
Učivo je predkladané žiakom v názornej forme s poukázaním na praktické využitie. Podľa možností je výučba dopĺňaná organizovaním exkurzii na pracoviská fotogrametrie, kde sa žiaci oboznamujú s najmodernejším digitálnym vyhodnocovacím prístrojovým a programovým vybavením a s najnovšími fotogrametrickými vyhodnocovacími metódami.

Obrázok používateľa harp
Offline

Tiez zaujimavy text:

Interný učebný text katedry geodézie pre študentov bakalárskeho štúdia odboru geodézia a kartografia

prof. Ing. Ladislav Bitterer,PhD

OBSAH
1. ÚLOHA A ROZDELENIE FOTOGRAMETRIE
2. ZÁKLADNÉ POJMY A VZŤAHY
2.1 Vnútorná orientácia snímky
2.2 Určenie nominálnych hodnôt prvkov vnútornej orientácie snímky
2.3 Skreslenie objektívu
2.4 Vonkajšia orientácia snímky
2.5 Určenie prvkov vonkajšej orientácie snímky
2.6 Vzťah medzi snímkovými súradnicami a uhlami
2.7 Fotografická snímka
2.8 Digitálna snímka
3. STEREOSKOPICKÉ VIDENIE A MERANIE
3.1 Prirodzené priestorové (stereoskopické) videnie
3.2 Umelé stereoskopické videnie
3.3 Stereokomparátor Zeiss 1818
4. ANALYTICKÉ VYJADRENIE VZŤAHOV V POZEMNEJ STEREOFOTOGRAMETRII
4.1 Normálny prípad stereofotogrametrie
4.2 Prípad rovnobežne stočených osí
4.3 Transformácia fotogrametrických súradníc na geodetické súradnice
5. TEÓRIA CHÝB POZEMNEJ FOTOGRAMETRIE
5.1 Chyby vonkajšej orientácie a ich vplyv na optický model .
5.2 Vplyv chýb prvkov vnútornej orientácie
5.3 Presnosť fotogrametrického vyhodnotenia
6. VYHOTOVENIE SNÍMOK V POZEMNEJ FOTOGRAMETRII
6.1 Digitálne meračské komory pre pozemnú fotogrametriu
6.2 Semimetrické komory
6.3 Fototeodolit Photheo 19/1318 Zeiss
6.4 Univerzálna meračská komora UMK 10/1318 Zeiss
6.5 Prieskum územia, voľba a umiestnenie fotogrametrickej základnice
6.6 Vlícovacie body
6.7 Fotografické práce
6.8 Fotolaboratórne práce
6.9 Fotogrametrické snímkovanie digitálnymi a semimetrickými komorami
7. METÓDY VYHODNOTENIA POZEMNÝCH FOTOGRAMETRICKÝCH SNÍMOK
7.1 Grafické vyhodnotenie
7.2 Vyhodnotenie analógovými vyhodnocovacími prístrojmi
7.3 Numerické analógové vyhodnotenie
7.4 Analytické vyhodnotenie
7.5 Prieseková fotogrametria
8. APLIKÁCIE POZEMNEJ FOTOGRAMETRIE PRE ÚČELY DOPRAVNÉHO PROJEKTOVANIA
8.1 Vyhodnotenie podkladov pre účely dopravného projektovania
8.2 Vyhodnotenie posunov a pretvorení fotogrametrickými metódami
8.3 Meranie priečnych rezov v tunelovej rúre
9. LETECKÁ FOTOGRAMETRIA
9.1 Mierka zvislej leteckej snímky
9.2 Vyhotovenie leteckých snímok
10. Metódy vyhodnotenia leteckých meračských snímok
10.1 Stereometrické vyhodnotenie
10.2 Priestorové vyhodnotenie leteckých snímok
10.3 Priestorové vyhodnotenie leteckých snímok na analógových prístrojoch
10.4 Numerické vyhodnotenie
10.5 Presnosť a hospodárnosť analógového priestorového vyhodnotenia
10.6 Jednosnímkové vyhodnotenie leteckých snímok
10.7 Presnosť a hospodárnosť analógovej leteckej fotogrametrie
11. MATEMATICKÉ ZÁKLADY ANALYTICKEJ FOTOGRAMETRIE
11.1 Priestorový súradnicový systém
11.2 Matematická formulácia podmienky kolinearity v analytickej fotogrametrii
11.3 Analýza numerického riešenia analytickej fotogrametrie
12. VYHODNOTENIE DIGITÁLNYCH LETECKÝCH SNÍMOK
12.1 Práca s digitálnym obrazom snímky
12.2 Digitálne fotogrametrické vyhodnocovacie systémy
12.3 Pracovný postup pri orientácii digitálnych fotogrametrických snímok
12.4 Digitálna obrazová korelácia .
12.5 Digitálny model reliéfu
12.6 Ortofotosnímka
12.7 Výpočet jasu novej polohy prvku na prekreslenej snímke
12.8 Rádiometrická korekcia digitálneho obrazu
12. 9 Ortofotomozaika
12.10 Presnosť digitálnej ortofotomapy
13. AEROTRIANGULÁCIA
13.1 Prístrojová aerotriangulácia
13.2 Analytická aerotriangulácia
13.3 Komplexné riešenie analytickej aerotriangulácie
13.4 Digitálna aerotriangulácia
14. DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME
14.1 Vznik diaľkového prieskumu Zeme
14.2 Diaľkový prieskum Zeme
14.3 Nosiče aparatúr
14.4 Fyzikálne základy získavania dát
14.5 Prístroje pre DPZ
14.6 Spracovanie dát.
14.7 Aplikácie DPZ
14.8 Perspektíva rozvoja DPZ
15. SYMBOLY POUŽÍVANÉ V učebnom texte
16. POUŽITÁ LITERATÚRA

Obrázok používateľa KateBell
Offline

Dávam vám do pozornosti pripravovanú konferenciu Medzinárodnou spoločnosťou pre fotogrametriu a diaľkový prieskum Zeme ISPRS v spolupráci s CIPA - Dokumentáciou pamiatok konanú v Taliansku v Trente:

http://www.3d-arch.org/

Je to stretnutie vedeckej špičky v diskusii o nových technológiách dokumentácie, 3D rekonštrukcie a vizualizácie.

Bližšie si všimnite uverejnené články z roku 2005:
http://www.commission5.isprs.org/3darch05/

a roku 2007:
http://www.commission5.isprs.org/3darch07/

ako sa to vo svete robí!!!

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.