Dejiny slovenského výtvarného umenia – GOTIKA

Z obdobia medzi rokmi 1250 až 1550 pochádzajú azda najcennejšie diela umeleckej histórie Slovenska. Osobnosti ako majster Pavol z Levoče alebo Majster M, či stavby kostolov v Košiciach, Bardejove alebo v Bratislave vzbudzujú už viac než 100 rokov záujem nielen historikov umenia, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa však o kvalite nášho gotického umenia v rámci tak reprezentatívnej výstavy mohla naposledy presvedčiť v roku 1937 – v Prahe. v roku 55. výročia založenia Slovenskej národnej galérie
Vernisáž výstavy: 20. november 2003 o 17.00 hod.
Otvorenie výstavy: 21. november 2003
Trvanie výstavy: 21. november – 21. marec 2004
Miesto konania: Slovenská národná galéria v Bratislave, Esterházyho palác a Vodné kasárne
Mestské múzeum v Bratislave, Stará radnica
Hlavný kurátor výstavy a editor publikácie: Dušan Buran
Asistentky projektu: Zuzana Ludiková a Lucia Hesterová
Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod.
Vstupné: 120,- Sk; zľava 60,- / 30,- Sk
Sprievody s lektorským výkladom na výstave Gotika: Každú nedeľu o 15.00 hod. pri pokladni Vodných kasární SNG.

Záštitu nad výstavou prevzali: Predseda NR SR Pavol Hrušovský a minister kultúry SR Rudolf Chmel.

Mnohé gotické artefakty slovenskej proveniencie uchovávajú zahraničné inštitúcie, ťažko dostupné archívy, súkromné a cirkevné zbierky. Avšak v posledných rokoch sa zásluhou nových objavov podarilo sprístupniť ďalšie, dosiaľ neznáme diela alebo po reštaurovaní skorigovať predchádzajúce odborné názory.
V rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia prezentuje SNG spolu s Mestským múzeom v Bratislave expozíciu, populárno-vedeckú publikáciu a medzinárodnú konferenciu pod jednoduchým názvom – Gotika. V spolupráci s domácimi i zahraničnými zbierkovými inštitúciami a vďaka ochote početných cirkevných majiteľov sa usilujeme ukázať nielen už známe diela tabuľového maliarstva a sochárstva, ale ponúkame nový pohľad na ich kontext v rámci kultúry stredovekej Európy.
Prostredníctvom príťažlivého architektonického riešenia výstavy sa snažíme o moderný dialóg, bez nostalgie, avšak s vedomím mimoriadnej hodnoty prezentovaných diel. Hoci ťažisko expozície prirodzene spočíva v dielach vytvorených pre liturgické prostredie – najmä častí oltárov s tabuľovými maľbami a skulptúrami ( SNG Vodné kasárne a Esterházyho palác), viaceré sekcie výstavy sa zaoberajú i náročne vyzdobenými ilumináciami v liturgických kódexoch (MMB Stará radnica).
V knihe vydanej pri tejto príležitosti sa k slovu dostanú tiež historické predpoklady vývinu gotickej architektúry, zakladanie kostolov v práve kolonizovaných oblastiach Slovenska, ich výzdoba nástennými maľbami a sochami; na druhej strane urbanizmus, formovanie hradn²ch
sídiel a mestských štruktúr, ale i vytváranie bohatých oltárnych retabulí, liturgických kalichov a monštrancií. Túto panorámu uzatvárajú kapitoly venované stredovekej vzdelanosti, reprezentované rukopismi farských a kapitulských knižníc, či kultúre všedného dňa, ktorú sprostredkujeme príkladmi listín, erbov, pečatí, skla alebo keramiky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Publikácia GOTIKA najkrajšou knihou roka 2003

Publikácia GOTIKA z dielne Slovenskej národnej galérie a Vydavateľstva Slovart sa stala najkrajšou knihou roka 2003
V posledných desaťročiach sa zásluhou nových objavov podarilo sprístupniť dosiaľ neznáme diela gotického umenia alebo po reštaurátorských zásahoch podstatne skorigovať predchádzajúce názory na ich miesto v dejinách európskej kultúry.