Rekonštrukčné práce na Zámockom parku v Malackách sú v predstihu

Obrázok k článku

Tohtoro?ná mierna zima a priaznivé po?asie prajú aj rekonštrukcii Zámockého parku v Malackách, obnovovacie práce sú dokonca v predstihu v porovnaní s pracovným harmonogramom. Ako ?alej pre agentúru SITA uviedla projektová manažérka Mesta Malacky Anna Ševerová, ambíciou celého projektového tímu je ukon?i? práce na jese? tohto roka, teda ešte pred pôvodným termínom v máji 2008. Pod?a Ševerovej ?udia obnovu parku, ktorý je po?as celej rekonštrukcie verejnosti prístupný, vnímajú pozitívne, privítali revitalizáciu drevín v rámci predchádzajúcich projektov i osadenie lavi?iek a košov. "Plánujeme aj rekonštrukciu kaštie?a, je to sú?as?ou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky. Kaštie? však nepatrí mestu, je vlastníctvom rádu Menších bratov Františkánov, ktorý chce objekt preda?. Mesto rokuje o jeho odkúpení," konštatovala Ševerová. V sú?asnosti pokra?ujú sadovnícke úpravy, teda príprava pôdy pred zatrávnením a výsadbami. V ?asti od dia?nice a Sadovej ulice sa dokon?uje rekonštrukcia zámockého múru. Pokra?uje sa na úprave povrchu múru, predovšetkým na vyrovnaní povrchov a nanesení sana?nej omietky. Pod?a Ševerovej je treba tiež vysypa? chodníky pieskovo-ílovitou vrstvou so zavalcovaním drveného štrku. Na jar budú pokra?ova? práce na úprave terénu pred zatrávnením, zrekonštruujú sa existujúce trávnaté plochy a vysadia sa cibu?oviny. Financie na túto etapu rekonštrukcie vo výške 31,2 milióna korún s 95 % spolufinancovaním z EÚ a SR a 5 % z mestského rozpo?tu získalo mesto z programu JPD NUTS II Bratislava Cie? 2. Dokon?enie rekonštrukcie parku si pod?a Ševerovej vyžiada ešte približne 40 miliónov korún. V tomto roku sa totiž plánuje aj ?alšia etapa rekonštrukcie, tá však ešte nebola schválená. V Zámockom parku sa ešte v roku 2006 asanovali všetky nevyužívané a zdevastované objekty, napríklad zdevastované ?asti múra, betónové a asfaltové povrchy, provizórne plechové objekty ?i zdevastovaný mobiliár. Spevnil a vyrovnal sa terén, dobudovali sa komunikácie a ich obruby z trávnatých obrubníkov, vybudoval sa taktiež polievací vodovod. Cie?om projektu je nielen obnovi? park ?o najvernejšie do pôvodnej podoby, ale aj vytvori? príjemnú oddychovú zónu pre obyvate?ov a návštevníkov Malaciek. V minulosti bola okolo Pálffyho kaštie?a anglická záhrada s množstvom cudzokrajných drevín. Po období socializmu, ke? patril kaštie? zdravotníctvu, zostal park zna?ne spustnutý a znehodnotený. Prvá etapa rekonštrukcie parku sa robila v rokoch 1998 až 2000.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.