2 Panopliá - triedenie munície

Obrázok k článku

Vychádzajúc zo základného členenia panoplií (1), do druhej skupiny patrí munícia.Prométheus, syn Titána Íapeta v snahe zachrániť ľudstvo ukradol Athéne zručnosť a Héfaistovi oheň a obdaroval nimi človeka, pretože bez nich sa nemožno naučiť remeslá, ani ich vykonávať. Héfaistos na rozkaz rozhnevaného Dia z hliny uhnietol ženu, na skazu ľudského plemena, ktorá dostala meno Všedar - Pandóra. Žena našla pri dome skrinku, zvedavo ju otvorila a vypustila tisíce pohrôm, súžení a starostí, ktoré sa od tých čias potuľujú medzi ľuďmi. Vtedy  sa z ohňa - dobrého sluhu a pomocníka, stal zlý pán a nespútaná sila ohňa spôsobuje ľudstvu od nepamäti súženie na zemi, vode i vo vzduchu...Munícia - termín, ktorého obsah je oddávna predme­tom štátneho tajomstva, ktorého amatérska výroba je zakáza­ná, termín, takmer vždy spájaný s utrpením človeka, vyvolá­va zimomriavky na chrbte a vzbudzuje pozornosť médií.

Nenápadná munícia oproti hrozným zbraniam, ktoré sú bez nej iba neškodným, drahým a zbytočným výtvorom techniky.

Nenápadná munícia, ktorá pomáha človeku pri stavbe ciest, ťažbe nerastov, chráni jeho život ako náplň érbegu, v po­dobe ohňostroja privádza ľudí do vytrženia a núti ich zdvíhať pohľad ku hviezdam, ku ktorým im tiež pomohla vzlietnuť.Munícia sa v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách nielen vyrábala a používala, ale aj zbierala. Svedčia o tom početné trofeje tvoriace súčasť chrámových pokladov, napr. štokholmského Riddarholmskyrka (13. storočie) (2), rodinného kostola Bebekov a Csetnekyov v Štítniku (1. polovica 14. storočia) (3) alebo chrámu toskánskych štefanítov v Pise (2. polovica 16. storočia) (4). Zaoberá sa ňou Samuel Quiccheberg (1565), ktorého štvrtá trieda "Theatrum sapientiae" obsahuje "lovecké nástroje", medzi ktoré patrí aj strelivo ručných mechanických zbraní a jeho príslušenstvo (5). S muníciou sa dokonca stretáme aj na titulnej rytine diela kodaňského lekára Olausa Wormiusa "Museum Wormianum" vydanom v Laydene roku 1655 (6).

Museum Wormianum

Už tento stručný výpočet bez ďalšej hlbšej analýzy dokazuje, že munícia sa zbiera a vystavuje už viac ako sedem storočí. Ako výsledok a zároveň prostriedok ľudskej činnosti zaujíma vo sfére spoločenského bytia človeka jedinečné postavenie determinované jej civilizačným významom. Nie je len predmetom zberateľského záujmu, ale aj významnou súčasťou svetového kultúrneho dedičstva.

Z enyologického hľadiska je jej význam ešte väčší, pretože bez nej by nevznikla ani jedna strelná zbraň, ktorá je vždy vytváraná k obrazu munície a nie naopak.PANOPLIÁ2 MUNÍCIA

všetky identifikovateľné prostriedky, ich časti a príslušenstvo, ktoré sa do cieľa alebo určeného priestoru dopravujú uvoľnením akejkoľvek energie, pôsobením gravitácie alebo iným spôsobom a cieľ ničia alebo vyradia z činnosti svojou kinetickou energiou alebo uvoľnením energie náplne2.1 strelivo

všetky druhy munície bez sekundárneho pohonu, ktoré sa do cieľa dopravujú výstrelom, určené pre ručné alebo lafetované strelné zbrane

 

2.1.1 strelivo mechanických zbraní

 strelivo vystreľované uvoľnením akumulovanej mechanickej energie

Šipky do kuše

2.1.2 strelivo palných zbraní

strelivo, ktoré, ktorého časť alebo časti sú spravidla vystreľované uvoľnením chemickej energie výbušniny

Náboje

 

2.1.3 strelivo plynových zbraní

strelivo vystreľované uvoľnením akumulovanej mechanickej energie stlačeného vzduchu alebo iného plynu

Strely2.2 motorická munícia

munícia, ktorá je do cieľa dopravovaná pomocou elektrickej alebo chemickej energie uvoľnenej spaľovaním neseného paliva2.2.1 munícia s piestovým pohonom

munícia, ktorej pohonnú jednotku tvorí piestový motor, ktorého činnosť je závislá na kyslíku z ovzdušia2.2.2 munícia s paroplynovým pohonom

munícia, ktorej pohonnú jednotku tvorí piestový motor, ktorého činnosť nie je závislá na okolí

Torpedo

2.2.3 munícia s elektrickým pohonom

munícia, ktorej pohonná jednotka je napájaná skupinou galvanických alebo akumulátorových článkov

Obrázok k článku2.2.4 munícia s reaktívným pohonom

munícia, ktorej pohonnú jednotku tvorí spaľovacia komora alebo komora s hnacou dýzou

 

2.2.4.1 munícia s prúdovým motorom

V-12.2.4.2 munícia s raketovým motorom

Raketa

 

2.3 hádzacia munícia

munícia obmedzenej hmotnosti obsahujúca náplň výbušniny, ktorá je do cieľa dopravovaná ľudskou silou hodom2.3.1 štandardná2.3.2 špeciálna

Obrázok k článku

2.4 zhadzovacia munícia

munícia, ktorá je do cieľa zhadzovaná zo vzdušných alebo vodných transportných prostriedkov ozbrojených zborov2.4.1 štandardná2.4.2 špeciálna2.4.3 pomocná

Bomba2.5 ženijná munícia

všetky druhy munície slúžiace na spomalenie, resp. zastavenie postupu ozbrojeného zboru alebo znemožňujúce používanie priestorov, zariadení a pod. ako aj všetky druhy munície slúžiace na trhacie práce2.5.1 nástražná munícia

všetky druhy munície slúžiace na budovanie výbušných zátarás alebo inak slúžiace na sťaženie postupu ozbrojeného zboru, znemožňujúce používanie objektov, predmetov, techniky, výstroje, výzbroje a likvidáciu výbušných zátarás2.5.1.1 štandardná2.5.1.2 núdzová

Námorná mína

2.5.2 náloživo

 normalizované množstvá trhavín často upravené do určitého tvaru

Náložka

2.5.3 iniciátory

všetky druhy munície slúžiace na vznietenie, roznet alebo rozbuch sekundárnych výbušnín - strelivín a trhavín

Obrázok k článku

2.6 záškodnícka munícia

všetky druhy munície používané pri kriminálnej, podvratnej alebo teroristickej činnosti

Terorista

2.7 zábavná munícia

všetky druhy munície používané na zábavné účely, napr. ohňostroje

Obrázok k článku2.8 výbušniny

chemické zlúčeniny alebo zmesi schopné vplyvom vonkajšieho pôsobenia a bez účasti vzdušného kyslíka veľmi rýchlej chemickej premeny, sprevádzanej vývojom tepla a tvorením veľmi veľkého množstva silne zohriatych plynov schopných vykonať určitú prácu2.8.1 streliviny

výbušniny, ktorých chemická premena prebieha ako explozívne vzplanutie neprechádzajúce v detonáciu2.8.2 trhaviny

výbušniny s vysokou výbuchovou energiou, ktorých charakteristickou formou výbušnej premeny je detonácia2.8.3 traskaviny

výbušniny, ktorých spoločnou vlastnosťou je, že už na slabý vonkajší podnet sa ich molekula rozloží okamžitým rozpadom ma atómové častice a výbušná premena je veľmi prudká a rýchla2.8.4 pyrotechnické zlože

zmesi, ktoré pri horení alebo výbuchu dávajú tepelný, svetelný, dymový, akustický alebo iný efekt

Výbuch

2.9 prostriedky ABC2.9.1 atómová munícia

správnejšie jadrové výbušniny, t. j. štirpne materiály schopné na princípe využitia vnútrojadrovej energie pri jadrovej reakcii okamžite uvoľniť ohromné množstvo energie2.9.2 biologické bojové prostriedky

toxíny, mikroorganizmy, infikovaný hmyz atď. používané proti cieľom živočíšneho alebo rastlinného pôvodu2.9.3 chemická bojové látky

chemické látky používané v rôznej podobe a skupenstve na zamorenie priestorov proti cieľom živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

Veľký výbuch

Prítomnosť primárnych identifikačných znakov umožňuje jednoznačnú identifikáciu náčinia, symbolov, makiet a najrozmanitejších artefaktov ako munície, ktoré odlišujeme používaním prívlastkov - ceremoniálna, cvičná, školská atď. munícia.

Vzhľadom na nerozpracovanosť oblasti a nedostupnosť informačných prameňov sme munícii a rozpracovaniu jej triedenia venovali mimoriadnu pozornosť. Napriek tomu sa nazdávam, že problematika nie je bezozvyšku vyriešená.Koniec.Informačné pramene:

1) http://www.obnova.sk/clanok/uvod-do-enyologie-2-panoplia.

2) SCHLOSSER, J.: Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance. Lipsko, 1908.

3) SZENDREI, J.: Magyar hedtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitáson. Budapešť, 1896.

4) SCHLOSSER, J.: cit. d.

5) QUICCHEBERG, S.: Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi, complectentis rerum universitatis singulas materias et imagines eximias... München, 1565.

6) WORMIUS, O.: Museum Wormianum. Seu Historia rerum rariorum, tam naturalium, tam artificialium, tam domesticarum, quam exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus authoris servantur.- Leiden (Elzevir), 1655.© tpd 2011 for obnova.sk only

 

 


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Opus dea Enyo

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.