Cezhraničný projek “Z prameňov spoločnej histórie“ sa usiluje o vynovenie Lesníckeho a drevárskeho múzea

Obrázok k článku

Slovensko – maďarský projekt “Z prameňov spoločnej histórie“ lesníckych partnerov má za cieľ dobudovanie areálov dvoch múzeí. Jedným je Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene (LDM), ktoré je súčasťou štátneho podniku LESY SR (LESY), a v Maďarsku je to Lesnícke múzeum Zilahy Aladára v Szilvásvárade. Cieľom podaného projektu u nás je renovácia dvorového areálu LDM, ktorá má potenciál vytvoriť moderný otvorený kultúrno-vzdelávací a oddychový priestor plný zelene uprostred mesta a ponúknuť verejnosti novú dimenziu múzejnej prezentácie. Maďarský partner plánuje zrekonštruovať a dobudovať svoju budovu múzea v Lesníckom skanzene v doline Szalajka – Szilvásvárad. O zámere informovala agentúru SITA Miriam Turayová z LDM.

 

Projektom sa LESY a EGERERDŐ Erdészeti Zrt. uchádzajú o podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko vo výške viac ako jeden milión tristotisíc eur a z toho LESY majú dostať viac ako sedemstotisíc eur.

 

Zvolenské múzeum sídli na Námestí SNP v centre mesta v historických budovách, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a ktorým prináleží nádvorie s plochou takmer 17 árov. „Práve tento veľkorysý priestor oživia dve moderné bezbariérové exteriérové expozície. Prvá z nich predstaví lesy a lesníctvo v minulosti. Prostredníctvom funkčných lesníckych modelov a interaktívnych edukačných prvkov umiestnených v parkovo upravenom areáli priblíži lesné remeslá, z ktorých mnohé už dnešnej verejnosti nie sú známe. Druhá expozícia znázorní les ako zdroj lesných produktov a les ako únikový a ochranný priestor. Pripomenie úlohu lesa ako úkrytu pre vydedencov, pustovníkov, azylu pre prenasledovaných, miesta odboja počas vojnového nebezpečenstva,“ uviedla o zámeroch historička LDM a spoluautorka projektu Tatiana Figurová.

Partneri na základe dlhoročných vzťahov majú záujem spoločným projektom posilniť vzájomnú výmenu poznatkov podporenú aj spoločným výskumom, realizáciou odborných exkurzií, prípravou spoločných podujatí a výmenných výstav. 

 

„Parková oddychová zóna a nová programová ponuka múzea v atraktívnom prevedení sa stane návštevnícky a turisticky vyhľadávaným prírode blízkym priestorom, ktorý umocní označenie Zvolena ako mesta lesníctva a obnovené múzeum v Szilvasvárade efektívne prispeje k rastu návštevnosti Lesníckeho skanzenu v doline Szalajka,“ dodala na záver Figurová.

 

Zdroj: http://www.muzeum.sk

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Charte pour la conservation

Les peintures créées de la main de l’homme constituent une composante importante et impressionnante du patrimoine. Cet art créatif est toujours placé sur un support ; par conséquent, la préservation du patrimoine pictural passe à la fois par la conservation de la couche picturale et par celle du bâtiment ou de l’édifice de support…