Pamiatkovy vyskum hospodarskej budovy arealu usadlosti Mudrochovho mlyna

Titulny obrazok blogu uzivatela: Kajco

Analýza vývoja pamiatkového objektu Hospodárska budova Mudrochov mlyn
Na základe poznatkov z výskumu, preštudovanej literatúry i podkladov a najmä s dokumentovaním súčasného stavu hospodárskej budovy sa jej stavebná etapizácia sa opiera o:
- 2. vojenské mapovanie z roku 1837 mapa XXVI-41- uložené v archíve KPU Trnava
- katastrálnu mapu z roku 1898 a jej operáty s poľnými náčrtmi z roku 1894, uložené v ÚAKG Bratislava,
 -preštudovanú literatúru najmä z pohľadu na dostupné informácie o Dodrovodskom panstve,
informácie a dokumenty rod. Mudroch
- poznatky z terénu s vyhodnotením nálezových situácii a detailov ( priložené samostatné tabuľky) najmä porovnaním s mlynom

 

Výskum určil vznik a vývoj hospodárskej budovy, ktorý má nasledovné stavebné etapy:

stavebná etapa – ( baroková) 2. polovica 18. storočia, kedy na danom mieste pri 1. vojenskom mapovaní v rokoch 1752 – 1784 (viď. historická fotodokumentácia) sú označené 2 mlyny. Vtedy mlyny ako všetky v Dechticiach vlastnili Erdödyovci ako súčasť Dobrovodského panstva (príloha č. 6) a dávali ich mlynárom do prenájmu. Ako vtedy budova vyzerala zatiaľ nevieme, ale podľa stavu dnešného poznania vieme určiť, že už existovala a mala dnešný tvar a hmotovo – priestorové usporiadanie prízemia. Dokumentuje to najmä podobnosť štruktúry kamenných murív s mlynom a najmä pruská klenba.

 

stavebná etapa (klasicistická) – koniec 18. storočia až začiatok 19. storočia vychádza najmä 2. vojenského mapovania v  roku 1837, ale môžu súvisieť aj zo  zmeny vlastníctva v roku 1855 ako je tomu pri mlyne. 2.vojenské mapovanie už zaznačuje v danej lokalite takúto budovu z dnešného areálu a ešte 2 ďalšie, ktoré už nevieme identifikovať. Podľa štruktúry murív a nárožných kvádrov mlyna s porovnaním s murivami stodoly a zachovanej pruskej klenby existovala aj hospodárska budova v dispozičnom usporiadaní ako je tomu dnes. Keďže špalety okien a niky majú rovnaké tehlové murivo ako klenba a sú s kamennými murivami previazané, tak aj tieto sú súčasťou tejto etapy. V tejto etape hospodársku budovu najmä omietli, vymaľovali a predpokladáme, že vymenili – opravili strechu, lebo krov i štít sa podobá ku tvarovaniu týchto častí aj v mlyne. Pri okne stodoly s čiernou – grafitovou paspartou je pravdepodobné, že okná mali maľovanú paspartu. Nevieme však následný – súčasný priradiť žlto – okrový náter s červenými škvrnami, ktoré sú najmä na štítoch a v mlyne sú pod omietkovými šambránami z 2. stavebnej etapy.

 

stavebná etapa (historizmus) – koniec 19. storočia. Podľa katastrálnej mapy vieme, že v rokoch 1882 -1892 je už vlastníkom mlyna rodina Neuvirt tzn., že Pallfyovci teda cca po 20-tych rokoch mlyn predali. Aj tento fakt môže poukazovať na realizáciu 2. stavebnej etapy Pallfyovcami (asi by mlyn v zlom stave ťažko predávali???). Operát ku katastrálnej mape z roku 1894 a mapa tiež dokladá hospodársku budovu v dnešnom tvare. Túto etapu zatiaľ ako výrazne stavebnú nemôžeme určiť. Predpokladáme skôr, niektorá vrstiev náterov – bielenia alebo osadenie výplní stodoly môže byť z tejto etapy. Nie je jasná úprava fasád( najmä na štítoch) s bielymi – hladkými paspartami v kombinácii s drsným povrchom, pretože je použitá ako primárna vrstva na stavbe včelína z roku 1940. 

 

stavebná etapa – 20. storočie udáva nielen zmena vlastníckych vzťahov v roku 1904, ale sú aj dokumentované prestavby najmä z rokov 1933, 1940, 1953 ( znárodnenie) a 1959. V roku 1904 kúpil dnešný areál Ľudovít Mudroch. Čo sa dialo v hospodárskej budove odvodzujeme, len od modernizácie mlyna v roku 1933 a použitia zamurovania v okne na východnej fasáde. Vtedy upravili aj niektoré časti stodoly – okná, dostavali pivnicu do stodoly a kompletne upravili bielym náterom – ako je na dedinách zvykom (vybielili – dezinfikovali), čo ešte uskutočnili aj po 2. svetovej vojne. Po znárodnení v roku 1953 sa už zostala hospodárska budova bez praktického užívania. Bola čiastočne používaná pre domáce zvieratá a skladište.

 

Charakteristika pamiatkových hodnôt

Pamiatkové hodnoty hospodárskej budovy – sú dané jej historicko – urbanistickým,  historicko - architektonickým a remeselným riešením  v hmotovo – priestorovom a konštrukčno – materiálovom zložení, ktoré vznikli v 2. polovici 18. storočia a s menšími úpravami budovu využívali až do roku 1953. Odvtedy zostala v nezmenenom stave a postupne začala jej hmotová degradácia.

 

Urbanistické hodnoty
Hospodárska budova uzatvára svojim situovaním areál usadlosti mlyna z južnej strany, ktorá v danom prostredí severnej časti intravilánu obce tvorí malebné zoskupenie budov. Jej situovanie nad potokom a pod hlavnou budovou – mlynom uzatvára areál osadený pod svahom v nadväznosti na cintorín s kostolom

 

Architektonické hodnoty
Existencia architektonického  tvarovania klenby a doplňujúcich prvkov – okien sú základným výrazovým prostriedkom hospodárskej stavby ako jednoduchej úžitkovej stavby usadlosti. Pričom rekonštrukcia tejto časti poskytuje najväčšie možnosti uplatnenia budúceho využitia usadlosti. Z hore uvedených dôvodov predmetom ochrany a prezentácie hospodárskej budovy sú všetky pamiatkové hodnoty, ktoré určuje súčasný objem a  hmotovo - priestorové usporiadanie pamiatkového objektu, tak aj jej situovanie na parcele. Súčasťou pamiatkových hodnôt je aj konštrukčno – materiálové riešenie budovy spolu s hodnotnými detailmi s výsledkami súčasných i budúcich nálezových situácii i sond. Súčasťou ochrany sú najmä nálezy doposiaľ neodkryté a nezistené pod úrovňou suterénov a v ostatných častiach v rozsahu príslušnej parcely ako aj archeologické nálezy - hnuteľné i nehnuteľné, resp. kultúrne vrstvy pod terénom, v ktorých sa tieto nachádzajú.

 

Návrh obnovy a prezentácie
Zachovať, obnoviť krov a využiť ako podkrovné  priestory budúcej prevádzky. Presah krovu nad dvorové fasády uplatniť ako podstenie. Pri obnove uplatniť kontrast hladkej a drsnej omietky s bielym náterom resp. bielej omietky. Existujúce otvory využiť ako osvetlenie a vetranie podkrovia budúcej prevádzky. Ďalšie osvetlenie podkrovia  riešiť formou strešných okien s možnosťou použitia aj bývalého vstupu – vikiera, ktorým bol prístupný krov z dvorovej časti.

 

NÁVRH OBNOVY HOSPODÁRSKEJ BUDOVY

Zhrnutie výsledkov výskumu

Podľa súčasného stavu poznania architektonicko - historický vývoj je nasledovný a určuje pamiatkové hodnoty, ktoré pri obnove je nutné rešpektovať. Základnou metódou obnovy hospodárskej budovy je stabilizovať jej nosné a deliace murivá, rekonštruovať krov a zachovať hodnotné prvky – detaily. Pri kombinácii rekonštrukcie a zachovania hmotovo – priestorového usporiadania stavby je potrebné uplatniť  novú funkciu jej optimálnym vložením. Pamiatkové hodnoty hospodárskej budovy reprezentuje najmä jej architektonicko – historický vývoj, kde sú určené nasledovné etapy:

V 2. polovici 18. storočia na danom mieste v rokoch 1752 – 1784 sú označené 2 mlyny, z ktorých pravdepodobne podstatná časť zostala súčasťou dnešného areálu. Ako vtedy hospodárska budova vyzerala zatiaľ nevieme, ale podľa stavu dnešného poznania vieme určiť, že už existovala a mala dnešný tvar a hmotovo –priestorové usporiadanie prízemia.

Koniec 18. storočia až začiatok 19. storočia: vychádza najmä z doby okolo roku 1837, ale môže súvisieť aj so zmenou vlastníctva okolo roku 1855. Táto prestavba mlyna musela mať súvis aj z hospodárskou budovou, ktorú však najmä omietli, vymaľovali a predpokladáme, že vymenili – opravili strechu, lebo krov i štít sa podobá ku tvarovaniu týchto častí aj v mlyne. Tak isto nie je jasná úprava fasád( najmä na štítoch)  z bielymi – hladkými paspartami v kombinácii s drsným povrchom, pretože je použitá ako primárna vrstva na stavbe včelína z roku 1940. Koniec 19. storočia určuje katastrálna mapa, kde je súčasný tvar hospodárskej budovy zakreslený.  V rokoch 1882 -1892 je už vlastníkom mlyna rodina Neuvirt tzn. že Pallfyovci teda cca po 27-tych rokoch mlyn predali. Túto etapu zatiaľ ako výrazne stavebnú nemôžeme určiť, vzhľadom na stavebné zásahy po roku 1904 resp. 1933. Predpokladáme skôr, že niektorá vrstiev náterov – bielenia alebo osadenie výplní stodoly môže byť z tejto etapy. S touto etapou môže súvisieť aj kombinácia hladkej a drsnej omietky – pasparty okolo hrán stavieb. Táto úprava fasád ( najmä na štítoch) nie  z bielymi – hladkými paspartami v kombinácii s drsným povrchom nie je jasná, pretože je použitá ako primárna vrstva na stavbe včelína z roku 1940. 

20. storočie udáva nielen zmena vlastníckych vzťahov v roku 1904, ale sú aj dokumentované prestavby najmä z rokov 1933, 1940, 1953 ( znárodnenie) a 1959. V roku 1904 kúpil dnešný areál Ľudovít Mudroch. Čo sa dialo v hospodárskej budove odvodzujeme len od modernizácie mlyna v roku 1933 a použitia zamurovania v okne na východnej fasáde. Vtedy upravili aj niektoré časti stodoly – okná, dostavali pivnicu do stodoly, upravili dvere, niektoré okná, vráta a kompletne (vybielili – dezinfikovali), upravili bielym náterom. Po znárodnení v roku 1953 sa už zostala hospodárska budova bez praktického užívania. Bola čiastočne používaná pre domáce zvieratá a skladište...

 

Požiadavky:
a/ na zachovanie, obnovu a prezentáciu hodnôt kultúrnej pamiatky, jej hmotnej podstaty, prvkov a detailov
Na základe súčasných poznatkov o stave hospodárskej budovy zostane jeho dispozičné, hmotovo – materiálové a konštrukčné usporiadanie zachované s uplatnením hodnotných detailov a riešenia výrazu fasád. Pri obnove sa použije metóda rekonštrukcie havarijných častí kamenných murív, komplexná rekonštrukcia stropov a krovu s možnosťou využívania podkrovia v nadväznosti na jej novú funkciu.

 

Pre hospodársku budovu platia nasledovné základné a špecifické požiadavky na  zachovanie a obnovu.
Základné požiadavky:

Podľa posúdenia a návrhu statického zabezpečenia, o ktorého riešení rozhodne KPÚ Trnava je možné hospodársku budovu obnoviť pre využitie Občianskeho združenia Mudrochov mlyn. Najdôležitejšou požiadavkou je zachovanie základnej hmotovo – priestorovej sklady so zachovanými hodnotnými prvkami – detailmi stavby pri vložení novej funkcie podľa osobitného projektového návrhu. Fasády budú mať nové omietky v súlade s riešením fasád celého areálu - s uplatnením bieleho - prípadne mierne lomeného ( skôr do okrového) náteru so striedaním hladkých plôch okolo otvorov a hrán s  drsnou omietky ako výplne týchto hladkých plôch. Povrchová úprava miestnosti bude väčšinou vápennými omietkami s bielou povrchovou úpravou a podľa potreby s prispôsobením budúcich funkcií miestností –  obklady, podlahy a pod. V ojedinelom prípade je možné ponechať aj spárované kamenné murivo. Výplne okien a dverí budú riešené v súlade s riešením okien a dverí celého areálu. Podlahy v súlade s prevádzkou priestorov sa položia nové, pri uplatnení izolácie proti zemnej vlhkosti s použitím vetracích kanálikov. Predpokladaná úprava podláh a okolitého terénu musí zabezpečiť izolovanie proti zemnej vlhkosti a proti zatekaniu. Do budovy v súlade s nových využitím sa zavedie potrebné technická infraštruktúra s maximálnym použitím vedenia v podlahách. Okolie budovy  sa upraví podľa osobitného návrhu a rozhodnutia KPÚ Trnava.

 

Špecifické požiadavky vyplývajúce z predmetu ochrany stodoly:

Pri riešení krovu je potrebné uvažovať s pálenú krytinu v súlade s krytinou celého areálu a únosnosťou krovu s možnosťou využívania podkrovia. Pri realizácii neodporúčame používanie mokrých procesov pri obnove podláh  najmä vzhľadom na historický charakter stavby. Vloženie priečok je možné vo všetkých priestoroch okrem miestnosti býv maštale s klenbami, ktoré je potrebné uplatniť pri novom využití. Priečky je však potrebné do priestorov vložiť ako jasný nový prvok. V miestnosti s pruskými klenbami sú zachované aj ( železobetónové??) válovy. Ich zachovanie je podmienené zistením ich stavom a možnosťou zapojenia do novej funkcie

Všetky stupne projektovej dokumentácie sa po spracovaní komplexného výskumu a návrhu obnovy musia predložiť na rozhodnutie KPÚ Trnava. Všetky zmeny oproti spracovanému návrhu obnovy je nutné predložiť na rozhodnutia KPÚ Trnava. Súčasťou tohto návrhu obnovy je inventarizácia hodnotných detailov a prvkov, pre ktoré sú spracované jednotlivé tabuľky s popisom, vyhodnotením a návrhom obnovy.

b/ na odstránenie predchádzajúcich nevhodných zásahov a úprav.
Vyčistiť dvor a okolie potoka Blava. Dvor medzi mlynom a hospodárskou budovou upraviť ako zhromažďovaní a oddychový priestor – centrum vonkajších plôch s nadväznosťou na jednotlivé časti záhrady aj možnosťou prístupu k potoku Blava a s uplatnením existujúcich uprav stupňov, chodníkov i časti zelene.

Umiestnenie

Dechtice

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kajco - blog

Informácie o Kajco

Obrázok používateľa Kajco

Meno
Karol

Priezvisko
Zavodsky

Zamestnanie
Clinic supervisor

Zobraziť celý profil používateľa

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Momentálne nie je prihlásený žiadny užívateľ.

Nováčikovia

Obrázok používateľa Jaro37
Obrázok používateľa Zuzana Richterová
Obrázok používateľa Pavol Makov
Obrázok používateľa Papuca
Obrázok používateľa VILenin
Obrázok používateľa Boria
Obrázok používateľa Eva Kankova
Obrázok používateľa StefanKralov