Oravskej galérii sa podarilo zrealizovať dva náročné reštaurátorské projekty

Obrázok k článku

V tomto roku sa Oravskej galérii vďaka podpore Nadácie VÚB podarilo zrealizovať dva

náročné reštaurátorské projekty, zastrešené spoločným názvom „Reštaurovanie štyroch

kamenných portálov Župného domu a sakrálneho obrazu Sv. Trojice“.

 

Reštaurovanie obrazu sv. Trojice

Jedným z okruhov bohato štruktúrovaných zbierok Oravskej galérie je staré umenie

14. – 19. storočia. Obsahuje súbor umelecko-historických artefaktov, ktoré pochádzajú

predovšetkým z regiónu Oravy. V tejto zbierke sa nachádza aj veľkorozmerný obraz

Sv. Trojice od neznámeho autora. Obraz získala Oravská galéria darom z rím.-kat. úradu

Námestovo. Pochádza z inventáru kostola Povýšenia sv. Kríža, ktorý pôvodne tvoril

dominantu obce Slanica a po jej zatopení Oravskou priehradou sa stal súčasťou Slanického

ostrova v správe Oravskej galérie. Ústredná scéna sv. Trojice, vychádzajúca zo zaužívanej

ikonografickej schémy, zobrazuje Boha Otca ako starca s patriarchálnym výzorom so žezlom

v ruke, opierajúc sa o zemeguľu, po jeho pravici sedí Ježiš, pravou rukou pridŕža kríž a nad

nimi sa vznáša holubica – symbol Ducha svätého. Sv. Trojica je obklopená vencom hustých

mrakov, do ktorých sú zasadené okrídlené postavy anjelov s rôznymi atribútmi, vzťahujúcimi

sa k cirkvi a základným východiskám kresťanstva. Smerom do stredu sa kompozícia

presvetľuje nebeskou žiarou. Obrazovú plochu lemuje bordúra s rastlinným ornamentom

a motívmi vtákov.

 

Obraz bol v havarijnom stave so značnými poškodeniami (trhliny, krakeláž, vypadané

časti maľby atď.), navyše pokrytý hrubou vrstvou vosku, ktorá komplikovala reštaurátorské

práce. Vzhľadom na zlý stav a nečitateľnosť maľby nebolo možné jednoznačne sa vyjadriť

k datovaniu, celkovej úrovni a prípadnému autorstvu diela. Predpokladalo sa, že obraz

vznikol v priebehu 1. polovice 19. storočia v zabehnutej maliarskej dielni, ktorá zvládala aj

zložitejšie maliarske kompozičné riešenia, no bola tu tiež možnosť, že sa jedná o staršie dielo.

 

Reštaurovanie bolo zverené do rúk skúseného reštaurátora Mgr. art. Štefana Kocku.

Počas neho bolo v prvom rade nevyhnutné zvoliť šetrný spôsob odstraňovania hrubého

voskového nánosu. Celý postup bol zdĺhavý a mimoriadne náročný. Nasledovalo dočistenie

povrchu maľby, doplnenie chýbajúcich častí plátna a jeho scelenie. Po nažehlení na nové

plátno a vytmelení chýbajúcej farebnej vrstvy pristúpil reštaurátor k samotnému procesu

retušovania maľby akvarelovými farbami a k záverečnej povrchovej úprave.

 

Komplexné reštaurátorské práce odhalili pozoruhodné umelecké a historické kvality

maľby, ktoré v pôvodnom stave neboli badateľné. Na základe vykonaných chemicko-

technologických analýz sa zároveň preukázalo, že dielo je podstatne staršie, ako sa pôvodne

predpokladalo a datovanie obrazu bolo posunuté o storočie skôr - do 1. polovice 18.

storočia. Jeho pôvod možno hľadať v nemecky hovoriacich oblastiach. Reštaurovanie

prinavrátilo obrazu pôvodné kultúrne, historické a duchovné hodnoty, vyzdvihlo jeho

význam v kontexte zbierky starého umenia a zároveň umožnilo opäť ho výstavne

a publikačne prezentovať.

 

Reštaurovanie kamenných portálov

Druhý reštaurátorský projekt bol zameraný na obnovu štyroch kamenných portálov

Župného domu. Župný dom patrí k najvýznamnejším historicko-architektonickým pamiatkam

mesta Dolný Kubín a tvorí jednu z dominánt Hviezdoslavovho námestia. Barokovo-

klasicistická budova s vnútorným arkádovým nádvorím bola vybudovaná v rokoch 1757 –

1758 a slúžila ako sídlo Oravskej župy. Do jadra stavby bol zahrnutý starší renesančný objekt

z konca 17. storočia. Oravská galéria ju využíva ako svoje administratívne a výstavné centrum

od roku 1971. Ročne ju navštívi približne 20000 návštevníkov. Portály patria k dominantným

prvkom priečelia a prejazdu - vstupnej časti budovy s reprezentatívnou funkciou. V dôsledku

dlhodobého pôsobenia vlhkosti dochádzalo k deštrukcii a odlupovaniu tmavošedej

monochrómie, zvetrávaniu kameňa, úbytku kamennej hmoty a poškodeniam profilácie

architektonických prvkov, preto bolo ich reštaurovanie nevyhnutným krokom.

Reštaurátorské práce realizoval Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči - renomované

špecializované pracovisko v danom odbore. Odborným garantom reštaurátorských prác,

ktoré zahŕňali čistenie, spevňovanie, odsoľovanie, tmelenie a retuš, bol reštaurátor

Mgr. art. Martin Kukura. Po ukončení prác portály opäť zazneli vo svojej pôvodnej kráse

striedmej jednoduchosti a čistých línií, čo ocenia nielen návštevníci galérie, ale aj všetci tí,

ktorí zavítajú do historického centra Dolného Kubína.

 

Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z Nadácie VÚB vo výške 23 288 € sa tak

podarilo zachrániť pamiatky, ktoré sú cenným dokladom umelecko-historickej doby, v ktorej

vznikli a tvoria súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Bez tejto veľkorysej pomoci by Oravská

galéria nemohla finančne nákladné reštaurátorské projekty uskutočniť, preto Nadácii VÚB

patrí naše úprimné poďakovanie.

 

Dagmar Adamusová

historička umenia

 

 


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy