Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Výzva na predkladanie prihlášok na konferenciu: Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji

Košice, Opava ,Miškolc, Krakov (od stredoveku do konca 18. storočia)
Z histórie poznáme, že každé mesto prechádzalo, v súčasnosti prechádza a možno
predpokladať, že aj v budúcnosti bude prechádzať rôznymi premenami. Výsledkom týchto
premien je konglomerát ľudí, kultúry, hodnôt, stavieb, priestranstiev na určitom území, ktorý
vytvára špecifickosť a neopakovateľnosť konkrétneho mesta. Nech sa na mesto – ten živý
organizmus, pozrieme z akéhokoľvek uhla pohľadu, vidíme neustály proces zmien.
Hlavným zámerom konferencie, ako aj celého projektu, je priblížiť odbornej, ale aj
laickej verejnosti, existujúce výsledky výskumu vývoja štyroch významných miest
vyšehradského regiónu, a to: Košíc, Opavy, Miškolca a Krakova. Pozornosť chceme sústrediť
aj nové trendy a aplikovať nové prístupy pri výskume dejín miest.
Našou ambíciou je poukázať na spoločné a rozdielne tendencie vo vývoji miest
v rovnakom časovom období, na odlišnom území a v rozdielnych štátnych útvaroch.
Ako sme už vyššie uviedli zmeny ktoré prebehli v jednotlivých mestách je možné skúmať
z viacerých hľadísk. Nás budú zaujímať najmä tieto oblasti:
 
Mestské elity
 Formovanie mestskej elity v období vzniku miest
 Štruktúra mestskej elity v jednotlivých obdobiach
 Spôsob života, zvyky a tradície príslušníkov mestskej elity
1 Konferencia je súčasťou projektu Transformation of central European cities in historical development (Kosice,
Miskolc, Opava, Krakow) – projekt je podporovaný Medzinárodným Vyšehradským fondom.
 
Mestská samospráva a iné významné inštitúcie so sídlom v meste
 Vznik a formovanie mestskej samosprávy
 Podoby a formy mestskej samosprávy
 Správne, hospodárske, cirkevné, politické a kultúrne inštitúcie
 
Etnické, demografické a stavebné premeny mesta
 Národnosti v meste - zmeny v etnickom zložení
 Demografický vývoj
 Urbanizmus, architektúra, sakrálne, verejné, vojenské iné významné stavby
 
Mestský život – voľný čas, práca a náboženstvo
 Trávenie voľného času
 Druhy zamestnaní mešťanov
 Obchod - trhy a jarmoky
 Náboženské zvyky a tradície
 
Miesto a dátum konferencie:
28. – 29. jún 2012
 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Historická aula, Rektorát UPJŠ
Šrobárova 2
Košice
 
Výstup z konferencie:
 Zborník
 
Prihlášky:
Prihlášku s abstraktom a krátkym životopisom zašlite na email: vsfproject@gmail.com
Abstrakt príspevku je potrebné zaslať v anglickom jazyku.
 
Dátumy a termíny:
- 16. marec 2012 – uzávierka pre podanie prihlášok na konferenciu
- 25. marec 2012 – potvrdenie prihlášok
- 28. - 29. jún 2012 – konferencia
Iné:
 Príspevky na konferencii môžu byť prednesené v materinskom jazyku, ale
s PowerPoint prezentáciou v anglickom jazyku
 
 Akceptujeme akýkoľvek typ príspevku, ako komparatívne štúdie, prehľadové štúdie,
výsledky archívneho výskumu, príspevky zaoberajúce sa metodológiou výskumu miest.

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Informácie o harp

Obrázok používateľa harp

Meno
Michal

Priezvisko
Hrčka

Zamestnanie
konzervátor, editor

Zobraziť celý profil používateľa

Informacie

Píšem o kultúrnom dedičstve cestovaní, stavebníctve, hradoch. Zaoberám sa obnovou a konzerváciou pamiatok, fotografiou a svojou rodinou. Vediem portál Obnova.sk a spoločnosť Obnova s.r.o.

Blog: Michal Hrčka (harp)

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Najnovšie blogy